Opleiding_1948


Lezingencyclus 2020: Neem en lees Handelingen van de Apostelen (TURNHOUT, 09/09/2020)

Contactpersoon: Dirk Godecharle
Emailadres: dirk.godecharle@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. de Pastorale Eenheid Clara van Assisi

Spreker: Johan Bonny, bisschop van Antwerpen

Mgr. Johan Bonny is geboren in Oostende op 10 juli 1955. Hij is de oudste van vijf kinderen in het gezin van Gustaaf Bonny (+) en Marie-Jeanne Lootens. Zijn ouders baatten een landbouwbedrijf uit, eerst te Eernegem nadien te Moere (Gistel). Hij doorliep de lagere school in Eernegem en Moere. Hij volgde het lager middelbaar onderwijs aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Gistel en het hoger middelbaar onderwijs aan het Sint-Janscollege te Meldert. In 1973 begon hij de priesteropleiding aan het Grootseminarie te Brugge. In 1974-1976 behaalde hij het baccalaureaat in de filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven. In 1976-1979 behaalde hij het baccalaureaat in de theologie aan het Grootseminarie te Brugge. Hij zette zijn opleiding verder aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome, waar hij in 1981 de licentie in de theologie behaalde en in 1988 het doctoraat in de theologie, met een thesis over "Het ‘ghemeyne leven' in de werken van Jan van Ruusbroec". Op 20 juli 1980 werd hij priester gewijd door Mgr. Emiel Jozef De Smedt, bisschop van Brugge, in de parochiekerk van Moere (Gistel).

Brugge
In 1982 werd Johan Bonny door Mgr. De Smedt benoemd tot professor en archivaris aan het Grootseminarie van Brugge. In de afdeling theologie was hij verantwoordelijk voor de vakken kerkgeschiedenis, ecclesiologie, oecumene en spiritualiteit. Hij was directeur van diezelfde afdeling van 1985 tot 1991 en geestelijk directeur van 1991 tot 1997.
Daarnaast was hij betrokken bij het vormingswerk voor religieuzen en leken, ondermeer in Groenhove en in de Theologische Academie van het bisdom Brugge. Ook was hij actief in diverse kringen van jeugdwerk en jeugdpastoraal, ondermeer als proost in KSA Noordzeegouw, als proost van het Jong Kristen Onthaal voor Toerisme en als pastorale begeleider van de initiatieven voor jongeren en gezinnen georganiseerd door de Dienst voor Evangelisatie. Hij was ook betrokken bij de stichting en nadien bij de begeleiding van een Arkgemeenschap in Moerkerke. Op oecumenisch vlak was hij voorzitter van de Diocesane Commissie voor Oecumene van het bisdom Brugge en verantwoordelijk voor de oecumenische "verbroedering" tussen het bisdom Brugge, het anglicaanse bisdom Lincoln (GB) en het katholieke bisdom Nottingham (GB). Hij was ook lid van de Nationale Commissie voor Oecumene en van de Nationale subcommissie voor de Relaties tussen de Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerken. Hij was lid en vice-moderator van de Priesterraad van het Bisdom Brugge.

Rome
In 1997 verhuisde Johan Bonny naar Rome voor een dubbele functie. Door het Vaticaan werd hij benoemd tot staflid van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid van de Christenen. Daar werkte hij samen met kardinaal Walter Kasper. Johan Bonny was verantwoordelijk voor de oecumenische relaties tussen de katholieke kerk en de orthodoxe kerken, hoofdzakelijk in het Midden-Oosten. Hij nam deel aan theologische dialogen met de orthodoxe kerk, met de oosters-orthodoxe kerken (ondermeer de Koptische, de Syrische, de Armeense en de Malankaarse kerk) en met de Assyrische kerk. Ook verzorgde hij de relaties tussen de Raad en een aantal gemeenschappen of bewegingen, zoals Taizé en de Arkgemeenschap. Tegelijk werd Johan Bonny door Kardinaal Godfried Danneels en de Belgische bisschoppen benoemd tot rector van het Belgisch Pauselijk College in Rome. Naast jonge priesters uit alle Belgische bisdommen ontving hij op het Belgisch College ook een aantal Afrikaanse priesters en Grieks-orthodoxe studenten. Het Belgisch College bleef in deze jaren tegelijk het huis van de Belgische bisschoppen, wanneer die in Rome verblijven.

Antwerpen
Op 28 oktober 2008 werd Mgr. Johan Bonny benoemd tot 22ste bisschop van Antwerpen. Zijn bisschopswijding en ambtsaanvaarding vonden plaats op 4 januari 2009 in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen. Vanuit de Belgische bisschoppenconferentie is Mgr. Johan Bonny lid van de bisschoppelijke commissie "Geloof en Kerk" en afgevaardigd bisschop naar de "Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene" en naar "Het Overleg van Christelijke Kerken in België". Verder is hij bisschop-referent voor het onderwijs en het godsdienstonderricht, voor de universiteits- en hogeschoolpastoraal, voor de KU Leuven, voor de pastoraal bij de binnenscheepvaart en Apostolatus Maris en voor de contacten met de Vlaamse Overheid.Doelgroep

alle geïnteresseerden

De lezing gaat door
op woensdag 9 september van 19.30 u. tot 22 u.
in de SINT-PIETERSKERK - GROTE MARKT - TURNHOUT

Programma

Info lezing volgt.

Kostprijs

Deelname is gratis.

Je moet enkel je aanwezigheid doorgeven aan administratie-vc@hivset.be

Getuigschrift

aanwezigheidsattest op aanvraag

Betalingsmogelijkheden

Indien je de lezingencyclus wil ondersteunen, kan je een vrije bijdrage leveren.

Betaald educatief verlof

n.v.t.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.